Clause for Next of Kin

(KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NEXT OF KIN)

Zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Clyde Marine Recruitment Poland sp. z o.o Świętojańska 66/5, 81-393 z siedzibą w Gdyni.
  2. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 d) Rozporządzenia RODO, tzn. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
  3. Mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W tym celu mogę kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: CMR Gdynia gdynia@clyderecruit.com
  4. Dane osobowe, które powierzam Administratorowi, przechowywane są w bazie, która jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a następnie będą przechowywane przez 5 lat w celu zabezpieczenia wzajemnych roszczeń.
  5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem marynarza, a także firmy zwią- zane z tym procesem, np. towarzystwo ubezpieczeniowe.
  6. Moje dane osobowe przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Polsce ale mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, tzw. profilowaniu.
  8. W przypadku zidentyfikowania przeze mnie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, mam prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.