KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(KANDYDAT DO PRACY – MARYNARZ)

 1. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przyjmuję do wiadomości, iż:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Clyde Marine Recruitment Sp. z o.o.,
   z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 66/5, 81-393 Gdynia.
 1. Dane osobowe, pozyskane przez Administratora na etapie składania przeze mnie aplikacji do pracy, tj. między innymi: moje imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu, CV, referencje, itp., przetwarzane są w celu podjęcia działań (na moje żądanie) zmierzających do zawarcia umowy z przyszłym pracodawcą (zgodnie z art. 6 ust. 1b Rozporządzenia RODO). Moje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, a jeżeli tego nie akceptuję, mogę w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego przetwarzania moich danych.
 2. Jeżeli aplikacja zostanie przyjęta przez Administratora, będzie on przetwarzał moje dane osobowe także w celu:
  1. nawiązania kontaktu z moim Next of Kin, jeżeli zajdzie taka potrzeba – na podstawie art.
   6 ust. 1d RODO,
 3. Mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W tym celu, oraz w każdym innym, związanym z przetwarzaniem moich danych osobowych, mogę kontaktować się z CMR Gdynia gdynia@clyderecruit.com
 4. Dane osobowe, które powierzam Administratorowi, przechowywane są w bazie, która jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona.
 5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem, urzędy państwowe, bank oraz przedstawiciele armatorów.
 6. Moje dane osobowe przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Polsce i mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji,
  w tym tzw. profilowaniu.
 8. W przypadku zidentyfikowania przeze mnie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, mam prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.
 9. Przekazanie przeze mnie moich danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy z przyszłym pracodawcą.